Tiedote, 16.11.2017 – Kiinteistöalalla suhtaudutaan digitalisaatioon myönteisesti
16.11.17

Share
  • 3
    Shares

RealSource.eu-palvelun toteuttaman selvityksen mukaan ammattimaisesti toimivat kiinteistösijoittajat näkevät alan digitaalisen murroksen pääosin positiivisesti. Kyselyssä selvitettiin digitalisaation vaikutusta alan toimijoiden työhön. Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä liittyen alan digitalisaatiokehitykseen, järjestelmien yhdenmukaistamiseen sekä digitalisaation vaikutuksesta toiminnan tehokkuuteen ja tietoturvaan. Kysely toteutettiin elokuun ja lokakuun välisenä aikana, ja vastaajat edustivat liikekiinteistöjen omistajia, sijoittajia, instituutioita sekä rahoittajia.

Digitaalisten järjestelmien hyötyjä arvioitaessa tuloksissa korostuu vahva positiivinen suhtautuminen. Erityisen myönteisesti digitaalisten järjestelmien käyttöön ja niiden tuomiin hyötyihin suhtautuivat pankkeja edustavat vastaajat: heistä 92 prosenttia piti digitaalisia järjestelmiä hyödyllisinä. Myös kiinteistöjen omistajat ja institutionaaliset sijoittajat olivat yli 94-prosenttisesti sitä mieltä, että digitaaliset järjestelmät ovat hyödyllisiä kiinteistötransaktioissa.

– Tämä on huomattavan korkea luku, etenkin kun mukana on myös vastaajia useista keskieurooppalaisista pankeista. Pankit suhtautuvat digitaaliseen murrokseen ylipäänsä hyvin myönteisesti ja ennakkoluulottomasti, koska niin sanotun FinTech-ilmiön eli finanssiteknologian kasvun ja yleistymisen myötä pankit ovat omaksuneet isoja toimintaympäristön muutoksia, Markku Aho, Realsource-palvelun perustaja arvioi.

Yhdenmukaisista toimintamalleista ja standardisoiduista järjestelmistä kysyttäessä 89 prosenttia kiinteistöjen omistajista piti tärkeänä mahdollisimman yhdenmukaisten järjestelmien ja toimintamallien ottamista käyttöön alalla. Rahoittajia edustavista vastaajista kaikki toivoivat järjestelmien ja prosessien yhdenmukaistamista.

Molemmissa ryhmissä myönteistä kantaa perusteltiin resurssien tehokkaalla käytöllä. Monet vastaajat toivat esiin, että usean erilaisen järjestelmän opettelu ja ottaminen osaksi työtä vie aikaa. Muutama vastaaja myös pohti alan ammattilaisten motivaatiota ja muutoshalukkuutta, jos opeteltavia ja käytettäviä järjestelmiä on liian monta.

Resurssien käytön parantamiseen ja toiminnan tehostumiseen digitalisaation avulla uskoi 94 prosenttia sijoittajista ja 92 prosenttia rahoittajista.

– Nämä luvut kertovat yksiselitteisesti kiinteistöalan asenteiden muutoksesta myöteiseksi digitalisaatiota kohtaan. Merkille pantavaa selvityksessä on myös, se että myös vanhemmissa vastaajaikäluokissa luvut olivat hyvin korkeita, Markku Aho toteaaa.

Tietoturvan heikkenemistä digitalisaation myötä ei kyselyssä pidetty ongelmana. Erityisesti rahoitusalalla ja pankeissa hyvä tietoturva on ollut erittäin keskeinen osa palvelua jo pitkään.

– Saatujen vastausten perusteella voidaan pitää selvänä, että usko digitaalisuuden voimaan ja uusien järjestelmien tuomaan tehokkuuteen on korkea sekä kiinteistösijoittajien että rahoittajien keskuudessa, Markku Aho toteaa.

Selvityksen toteutus:

Selvityksessä tutkittiin digitalisoinnin vaikutusta alan toimijoiden työhön, ja se toteutettiin elokuun ja lokakuun välisenä aikana 2017.

Selvitys toteutettiin käyttämällä avointa haastattelutekniikkaa.

Vastaajia oli 31. Vastaajat olivat liikekiinteistöjen omistajia, alkaen pienistä muutamien miljoonien eurojen arvoisia kiinteistöjä tai kiinteistösalkkuja omistavia sijoittajia sekä lisäksi miljardien arvosta kiinteistöjä omistavia institutionaalisia sijoittajia. Lisäksi mukana oli henkilöitä liikekiinteistöjen rahoitusta tarjoavista pohjoismaisista ja keskieurooppalaisista pankeista.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa näitä näkökohtia:

– Näkevätkö kiinteistöjen omistajat ja pankit hyödyllisenä erilaisten digitaalisten järjestelmien (ensi sijassa RealX-myyntityökalun) käytön kiinteistötransaktioprosessissa.

– Pitävätkö omistajat ja pankit tärkeänä, että digitaalisten järjestelmien tarjoamat toimintamallit (RealX) olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia ja standardisoituja.

– Uskovatko omistajat ja pankit siihen, että digitaaliset järjestelmät voivat parantaa niiden resurssien käyttöä ja tehostaa toimintaa.

– Uskovatko sijoittajat ja rahoittajat digitaalisten järjestelmien parantavan vai heikentävän tietoturvaa.

Lisätietoja:

Markku Aho, perustaja, RealSource.eu, [email protected], puh. 050 559 3646

 

Realsource & RealX

Realsource-palvelu (realsource.eu) auttaa liikekiinteistösijoittajia ja -neuvonantajia toimimaan helpommin ja nopeammin turvallisessa ympäristössä. Realsourcen sähköinen markkinapaikka yhdistää myyjän ja ostajan nopeampaan kaupantekoon. RealX (www.realx.pro) on pääomamarkkinoilla toimiville kiinteistöalan ammattilaisille kehitetty suljettu palvelu, jonka avulla kiinteistöjen esittely ostajille ja rahoittajille nopeutuu ja helpottuu.


Share
  • 3
    Shares
Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: